Húsipari gépek
Használt gépek
Szervíz
   
Cégünkről, bemutatkozás
Kapcsolat
Referenciák
   
Kereskedelmi feltételek
Pályázat, finanszírozás


Elérhetőségeink
 
KERRES Húsipari Gépgyártó
és Forgalmazó Kft.
Cím: H 1122 Budapest,
Budaörsi út 146/C

Térkép megtekintése »


Telefon: +36 1 246 2901
Telefax: +36 1 246 2902
E-mail: [email protected]
 
 
 
Kerskedelmi feltételek
 

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Szállításainkat és szolgáltatásainkat jelen "Általános Szállítási Feltételek" szerint teljesítjük. Jelen "Általános Szállítási Feltételek"-ben foglaltak létrejött szállítási szerződés lényeges tartalmi részét képezik.
A megrendelő olyan eltérő feltétellel, amelyeket a rendelés igazolásánál vagy azt követően, nem fogadunk el kifejezetten és írásban, reánk nézve nem kötelező. A kereskedelmi képviselőnk vagy ügynökeink csak közvetítők és jogügyleti szerződéskötésre nem jogosultak, kivéve, ha írásbeli szerződéskötési meghatalmazással rendelkeznek.

 1. Ajánlat és szerződéskötés
  Ajánlatainkat kötelezettség nélkül adjuk. Az ajánlat csupán felszólításul szolgál a megrendelő részére megrendelés megtételére. A megrendelő az általa kiadott megrendeléshez -amely az általunk kiadott írásbeli ajánlaton alapul -14 napig, amennyiben pedig részünkről írásbeli ajánlat nélkül került rá sor, úgy 28 napig kötve marad. A szerződés akkor jön létre, ha a megrendelő megrendelését, vagy
  ajánlatkérését írásos rendelésigazolás követi és emellett a megrendelő által a rendelésigazolásban meghatározott vételár előleg befizetése megtörténik. Létrejön a szerződés abban az esetben is, ha a megrendelő a szállító írásbeli ajánlatát írásban elfogadja, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg az előleget készpénzfizetéssel vagy átutalással a KERRES Kft. rendelkezésére bocsátja.
  A szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett költségkalkulációk, rajzok és egyéb dokumentációk a szállító tulajdonát képezik, és fenntartja ezzel kapcsolatos szerzői jogát is. Ezen adatok nem hozhatók nyilvánosságra és harmadik fél számára nem szabad hozzáférhetővé tenni. Amennyiben utóbb a szállítási szerződés nem jön létre, úgy ezeket a dokumentációkat a szállítónak haladéktalanul vissza kell szolgáltatni.
 2. A teljesítési kötelezettség terjedelme
  1. A szállítás, illetve szolgáltatás tartalma és terjedelme tekintetében rendelésigazolásban foglaltak a mértékadók. A szállító jogosult azonban a megrendelő megkérdezése nélkül olyan műszaki konstrukciót vagy anyagot alkalmazni, amely eltér a rendelésigazolástól, de ugyanakkor nem eredményezi a szállítás tárgyának rosszabbodását.
 3. Ár és fizetés
  1. A rendelésigazolásban meghatározott ár minden esetben gyártelepi paritáson (ex Work) üzemi védőcsomagolásban gépjárműre történő felrakással értendő, illetve import berendezések esetén magában foglalja a járulékos költségeket, a vámot, vámilletéket, szállítási költséget, csomagolási költséget is. Ezen túlmenően ehhez az árhoz adódik még a mindenkori törvényes mértékű általános forgalmi adó.
   A termékek ára a szerződéskor érvényes devizaárfolyam figyelembevételével kerül meghatározásra. A szállító fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben a termék átadásáig a forint konvertibilis viszonylataiban hivatalos árfolyamváltozás következik be, úgy a szerződéses árat ahhoz igazítóan módosítsa.
  2. Eltérő megállapodás hiányában a fizetés átutalással, illetőleg készpénzben történik. Amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségét a készre jelentéstől számított 15 napon belül nem teljesíti, úgy ez úgy tekinthető, hogy a megrendelő a szerződéstől elállt.
   Ebben az esetben köteles a meghiúsulás miatt bekövetkezett szállítói kárt kifizetni a készre jelentett termékérték 40%-ának megfelelő összeggel.
  3. Amennyiben a megrendelő a fizetésével - beleértve a részfizetési költségeket is - késedelembe kerül, úgy ezen időponttól késedelmi kamatot tartozik fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzata.
  4. Amennyiben a megrendelő a vételár részlet, illetőleg vételár hátralék tekintetében késedelembe kerül, úgy a szállító jogosult a még hátralékos fizetési követelése mértékéig bankgaranciát vagy egyéb más biztosítékot követelni. Amennyiben a megrendelő ezen szerződést biztosító mellék kötelezettséget nem teljesíti, úgy a szállító jogosult az elállás kilátásba helyezését követően a szerződés teljesítésétől visszalépni (elállni) és a nem teljesítéssel összefüggésben kártérítést követelni.
 4. Szállítási határidő
  1. A szállítási határidőt akkor kell teljesítettnek tekinteni, hogy ha arra az időpontra a szállító az árut teljesítésre, átadásra felajánlja. A szállítási határidő arányosan meghosszabbodik olyan előre nem látható akadályok bekövetkezése esetén, amelyeket a szállító - az adott körülmények elvárható gondosság mellett - nem tud elhárítani. (Ilyenek például a gyártónál bekövetkezett üzemzavarok, energiaellátási nehézségek, lényeges alap-és szerkezeti anyagok beszállításának nehézségei, késedelme, munkajogi konfliktusok hatása.) Az akadály tényéről a szállító köteles a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a szállítói késedelem a szállító számára felróható, úgy jogosultat a késedelem folytán ködbér és kártérítés illeti. A ködbér mértéke tekintetében a 7/1978. (11.1.) MT. számú rendeletben foglaltak az irányadók.
  2. Amennyiben a teljesítésre a megrendelő kívánságára nem kerül sor, úgy a szállító jogosult a teljesítési határidőt követően felmerülő tárolás ellenértékéért megrendelőt megterhelni a számla szerinti összeg 3,5 %-val.
 5. Kárveszély átszállása és átvétel
  1. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg a megrendelőre átszáll.
  2. Amennyiben a szállítói teljesítés olyan körülmények következtében szenved késedelmet, amelyért a megrendelő felel, úgy a kárveszély a kiszállítási teljesítési kézség napjától kezdődően átszáll a megrendelőre azzal, hogy a szállító köteles a megrendelő érdekében és költségére mindazon biztosításokról gondoskodni, amelyek a károsodás elhárításához szükségesek.
  3. A megrendelő az árut köteles akkor is átvenni, hogyha azok jelentéktelen fogyatékossággal is rendelkeznek.
  4. A szállító a teljesítés során jogosult tűrhető mértékű visszaszállításokra is.
 6. Szavatossági feltételek
  1. A szállított új berendezés kifogástalan működéséért a KERRES Kft. 12 hónapig (vagy a leszállított - de nem üzembe helyezett berendezésre vonatkozóan 18 hónapig - ha a tárolási feltételek megfelelőek) szavatosságot vállal. Használt gépek esetén változó a garancia, az árajánlatban megadott időre vállaljuk a szavatosságot.
  2. A szavatosság az olyan anyag-, gyártás-, illetve átadás előtti eredetű hibákra terjed ki, amelyek rendeltetésszerű használat esetében lépnek fel.
   A szavatosság hatálya nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek bekövetkezése:
   - nem szakszerű üzembe helyezés,
   - nem rendeltetésszerű használat,
   - túlterhelés,
   - előírt, időszakos karbantartás elmulasztása,
   - helytelen kezelés, rongálás,
   - helytelen tárolás,
   - természeti katasztrófa, elemi kár következménye, valamint gyorsan kopó üzemszerű használata következtében bekövetkező elhasználódás. A szavatosság a kiszállítás napján kezdődik.
  3. Az esetleges hiányosságokat késedelem nélkül, legkésőbb az áru megérkezésétől számított 8 napon belül, a rejtett hibákat a felfedezésüktől számított 3 napon belül közölni kell az eladóval. A reklamációban a berendezés típusát, a megrendelés számát és a gyártási számot, valamint a hiányosságot vagy hibát közölni kell a szállítóval (viszonteladóval).
  4. A KERRES Kft. által vállalt szavatosság a meghibásodott alkatrész értékére valamint kicserélésének munkadíjára terjed ki. Ha az eladó (viszonteladó) az "Általános Szállítási Feltételek" -től eltérő feltételekben állapodik meg a megrendelővel, az nem kötelezi a KERRES Kft-t.
   Amennyiben a megrendelő a meghatározott alkatrész cseréjéhez szakembert igényel a KERRES Kft-től, annak a munkadíjon felüli költségeit (utazás, szállás, napidíj, stb) köteles megtéríteni a mindenkori díjszámítási (munkalap) kulcs alapján. Szavatosságra vonatkozó vita esetén a KERRES Kft. vezetőjének szakvéleménye dönt.
  5. Üzembe helyezéskor az Üzembe helyezési jegyzőkönyvet ki kell tölteni. Szavatossági javításnál minden egyes alaklommal jegyzőkönyvet kell készíteni. Szavatossági időszak alatt illetve annak lejárata után a KERRES Kft. külön megrendelés, szerződés alapján átalánydíjas karbantartást vállal.
   A szerviz pontos címe:
   neve: KERRES - Smoke-Air Kft.
   címe: H-1112, Budapest, Budaörsi út 146/c
   telefon: 246-29-01
   telefax: 246-29-02
  6. A szavatossági kötelezettség teljesítéséhez a megrendelő tartozik biztosítani a szükséges időt és a javításhoz a megfelelő alkalmat. Amennyiben ezen kötelezettségét a megrendelő nem teljesíti, úgy a szállító mentesül a szavatossági kötelezettsége alól.
  7. A szavatossági szabályok érvényesek abban az esetben is, ha után javítási munkák vagy cseredarabok minősülnek hibásnak.
  8. A meghibásodás során a megrendelőnek kárenyhítési kötelezettsége van.
  9. Amennyiben a szerződés tárgya használt dolog, illetőleg nem egy újonnan teljesítendő szolgáltatásról van szó, úgy abban az esetben a szavatossági kötelezettség a szállítót nem terheli.
  10. A fenn leírt szavatossági igényeken túl a termék esetleges hiányosságból illetve a javítás, meghibásodás időszakában bekövetkező következménykárok kártalanításáért a szállító nem felel.
 7. A megrendelő elállási joga
  1. A megrendelőt megilleti az elállás joga abban az esetben, ha a teljesítése a szállító érdekkörében felmerülő ok folytán véglegesen lehetetlenül. A megrendelő akkor is elállhat a szerződéstől, hogyha a szállító teljesítési késedelembe esik és a késedelem után a póthatáridőt is elmulasztja, feltéve, hogy kifejezett nyilatkozatot tett arra nézve, hogy a méltányos póthatáridő eltelte után megtagadja az áru, illetőleg a szolgáltatás átvételét.
  2. Amennyiben a szerződés az átvétel késedelme folytán vagy a megrendelő hibájából lehetetlenült, úgy a megrendelő az ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében kötelezett marad. Elállás esetén a megrendelő nem tarthat igényt az előleg visszafizetésére.
 8. A tulajdon jog fenntartása
  1. A vételár teljes kifizetéséig - beleértve a vételárhátralékot és az ÁFA megfizetését is - a szerződés tárgyánál meghatározott áru a szállító tulajdonában marad. Ugyanez a szabály érvényes exportszállítások esetén is azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a rendeltetési ország törvényei nem engedik meg a tulajdonjog fenntartását, úgy a megrendelő kötelezi magát valamennyi, vele szemben fennálló követelésre nézve egyenértékű biztosíték szolgáltatására.
  2. Ameddig a szerződés tárgyát képező árura nézve a szállító tulajdonjoga fennáll, addig a megrendelő azt nem jogosult a szállító hozzájárulása nélkül eladni illetőleg továbbadni.
 9. Szerzői jog
  1. A szállító által átadott tervek, dokumentációk illetve műszaki és technológiai adatok és megoldások a szállító tulajdonában maradnak. Ezeket csak az adott ajánlat feldolgozásához illetve a szállítás előkészítéséhez lehet felhasználni és a megrendelő köteles biztosítani, hogy harmadik fél számára ne váljon hozzáférhetővé.
  2. Ha a szállítások a szállító rajzai, mintái vagy egyéb adatai szerint történnek és ennek során szabadalmi, mintaoltalmi vagy védőjogokat harmadik fél megsérti, valamint a leszállított gépeket, mintákat saját maga számára felhasználja (ugyanolyan vagy hasonló formában előállítja) vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi betekintésre (műszaki felvételezésre), akkor a megrendelő teljes körű kártérítési kötelezett a károkért és az elmaradó haszonért.
 10. A teljesítés helye, bírói illetékesség, alkalmazandó jog
  1. A szerződéses jogviszonyból adódó valamennyi kötelezettség teljesítési helye a szállító székhelye.
  2. Valamennyi a szállítási szerződéses jogviszonyból keletkező jogvitára nézve a szállító székhelye szerint az illetékes bíróságnak, a Fővárosi Bíróságnak van kizárólagos hatásköre és illetékessége.

KERRES Smoke-Air Kft.


Nyomtatható változat »

KERRES Húsipari gépek
  Forrai Design